Opetus‎ > ‎

Arviointi

Sivu päivitetään lähiaikoina.


Perusopetuslaki 22 §: Oppilaan arvioinnilla pyritään ohjaamaan ja kannustamaan opiskelua sekä kehittämään oppilaan edellytyksiä itsearviointiin. Oppilaan oppimista, työskentelyä ja käyttäytymistä tulee arvioida monipuolisesti.

1. Oppilaan arvioinnin yleiset periaatteet

Oppilasarvioinnin perusteena ovat koulun toiminnalleen asettamat tavoitteet. Eri oppiaineissa ja oppiainekokonaisuuksissa arvioidaan oppilaan tietoja, taitoja sekä asennetta sekä oppilaan edistymistä hänen henkilökohtaisesta lähtötilanteestaan.

Asenne: yritteliäisyys, aktiivisuus, harrastuneisuus, positiivisuus, toisen auttaminen.
Taidot: yhteistyö, itsenäinen opiskelu, vastuu omasta tekemisestä, analysointi, evaluointi.
Tiedot: asianhallinta, esittäminen, soveltaminen, suoritteet.

Oppilaan arvioinnissa asenteen painoarvo korostuu ensimmäisien vuosiluokkien aikana, mutta opintojen edetessä pääpaino arvioinnissa asetetaan saavutetuille tiedoille ja taidoille. Taito- ja taideaineissa asenne ja taidot ovat keskeisessä asemassa.

Peruskouluasetuksen 13 §:n mukaan arvioinnista päättää opettaja/opettajat. Vuosiluokalle jäämisestä päättävät rehtori sekä opettaja/opettajat yhdessä. Oppilaan huoltajalla on oikeus saada tieto arviointiperusteista sekä niiden soveltamisesta oppilaan arviointiin. Peruskouluasetuksen 19 §:n mukaan oppilaan huoltaja voi pyytää kahden kuukauden kuluessa arvioinnista tiedon saatuaan opinnoissa etenemistä tai vuosiluokalle jättämistä koskevan päätöksen tai päättöarvioinnin uusimista. Pyyntö tehdään rehtorille.

2. Oppitulosten arviointi

Luokilla 1 - 3 (syksy) oppilaat arvioidaan sanallisesti. Luokilla 3 (kevät) - 9 oppilaat arvioidaan pääsääntöisesti numeroin (4 - 10), joskin arviointeihin voidaan liittää myös sanallisia arvioita. Kirjallista ja suullista palautetta annetaan lukuvuoden aikana kokeiden yhteydessä ja kurssien päättyessä.

Valinnaiset aineet luokilla 8 ja 9 arvioidaan siten, että vähintään kahden kurssin mittaiset yhtenäiset opintokokonaisuudet arvioidaan numeroin (4 - 10); muut arvosanoin suoritettu/hylätty (S/H).

3. Todistukset

3.1 Erotodistus
Annetaan oppilaalle, joka vaihtaa koulua tai eroaa perusopetuksesta tai ei ole saanut oppivelvollisuuttaan suoritetuksi oppivelvollisuusaikanaan. Erotodistuksessa arvioidaan oppilaan suoritukset. Liitteenä on kuvaus koulun opetussuunnitelmasta sekä tuntijako.

3.2 Lukuvuositodistus
Annetaan kevätlukukauden päättyessä. Merkitään oppilaan kaikkien aineiden ja kurssien arvioinnit. Todetaan mahdollinen luokalle jättäminen.

3.3 Välitodistus/lukukausitodistus
Annetaan luokille 1 - 9 syyslukukauden päättyessä (joulutodistus). Välitodistus annetaan myös 9. luokan oppilaalle, joka pyrkii 2. asteen oppilaitokseen pääsykokeen perusteella. Välitodistuksessa arvioidaan syyslukukauden suoritukset.

3.4 Päättötodistus
Annetaan 9. luokan keväällä. Arvosanan kussakin oppiaineessa määräytyy vuosiluokkien 8 - 9 aikana saatujen arvosanojen keskiarvon mukaan. Opettajalla on kuitenkin oikeus poiketa tästä, jos oppilaan tietojen ja taitojen kehitys on ollut sellaista, ettei keskiarvon käyttäminen ole perusteltua (nouseva/laskeva trendi).

4. Luokalle jättäminen

Oppilaan tulee suorittaa hyväksytysti lukuvuoden oppimäärä. Hylätyn oppimäärän voi suorittaa opettajan kanssa sopien tukiopetusjakson jälkeen tai kesällä erillisessä kuulustelussa.

Luokalle voidaan jättää myös kasvatuksellisista syistä ja sosiaalisen kypsymättömyyden tähden. Ennen päätöstä luokalle jättämisestä koulu keskustelee, mikäli mahdollista, huoltajien kanssa.

5. Käyttäytymisen ja työskentelyn arviointi

Käyttäytymistä arvioidaan koulun erikseen asettamien kriteerien perusteella. Kriteerit perustuvat lakeihin, asetuksiin, määräyksiin sekä Mynämäen kunnan perusopetuksen järjestyssääntöihin. Luokilla 1 - 3 (syksy) käyttäytyminen arvioidaan sanallisesti, luokilla 3 (kevät) - 9 numeroin (4 - 10). Päättötodistukseen ei tule arviota käyttäytymisestä. Käyttäytymisen arviointi merkitään lukuvuositodistukseen.

Työskentelyn arviointi sisältyy oppiaineiden arviointeihin. Työskentelyn arvioinnin pohjana ovat koululle aiemmin laaditut huolellisuuden ja tarkkaavaisuuden kriteerit.

Koulutuksen järjestäjän päättämän arvioinnin lisäksi toteutetaan (kohdat 6 - 8):

6. Oppilaan itsearviointi

Luokilla 1 - 6 oppilaat suorittavat itsearvioinnin vähintään kaksi kertaa vuodessa esim. ennen syys- ja pääsiäislomaa. Luokilla 7 - 9 itsearviointi on ennen joululomaa. Tämän kirjallisen ja myös huoltajille lähetettävän itsearvioinnin lisäksi oppilas arvioi yhdessä opettajan kanssa edistymistään tiedoissa, taidoissa ja asenteessa suullisesti/kirjallisesti. Itsearvioinnilla pyritään tukemaan oppilaan realistisen minäkuvan muodostumista.

7. Koulun itsearviointi

Luokilla 2, 5 ja 8 oppilaille järjestetään kysely, jossa pyritään kartoittamaan huoltajien ja oppilaiden sekä koulun yhteistyötahojen suhtautumista koulun eri toimintoihin. Kysely tehdään Wilmassa tai lomakkeilla. Tulokset laaditaan graafiseen muotoon ja tiedotetaan kaikille asianosaisille. Koulun toimintaa, opetussuunnitelmaa ja käytänteitä pyritään korjaamaan kritiikin perusteella.

Koulun henkilökunnalle järjestetään vuosittain itsearviointi, joka puretaan kevään arviointikokouksessa. Rehtori käy tavoitekeskustelut henkilökunnan kanssa vuosittain. Koulutyön suunnitteluryhmä vastaa itsearvioinnin kehittämisestä.

8. Opettajan itsearviointi
Opettaja päättää arvioinnin suorittamistavoista. Itsearviointia voidaan käyttää kehityskeskustelujen perustana.