Opetus

Luokanopetus

Luokilla 1 - 6 opetus tapahtuu pääsääntöisesti luokanopettajien johdolla. Opettajakunnan erityisosaaminen pyritään hyödyntämään eri oppiaineissa luokkia vaihtamalla. Kieltenopetusta antavat aineenopettajat.

Aineenopetus

Luokilla 7 - 9 opetus tapahtuu eri oppiaineille erityisesti varatuissa luokissa kyseisen aineenopettajan johdolla. Luokilla 8 ja 9 on opetussuunnitelmassa noin neljännes valinnaisia kursseja, joiden ryhmäkoot pyritään saamaan hieman pienemmiksi opiskelun tehostamiseksi. Perusluokkien yhteisiä asioita hoitavat kullekin luokalle sovitut luokanvalvojat.

Erityisopetus

Erityisopetuksen tehtävänä on tarjota oppimisvaikeuksissa ja käyttäytymishäiriöissä paitsi yleistä tukea tukiopetuksen ja osa-aikaisen erityisopetuksen muodossa, myös tehostettua ja erityistä tukea. Tehostetun tuen piirissä oppilaalle laaditaan oppimissuunnitelma ja erityisen tuen piirissä pääsääntöisesti HOJKS.

Pienryhmäopetusta antavat Maija Koli (1 - 3H), Tiia Seppälä (4 - 6H), Iina Akolahti (7 - 9h), Mikko Immonen (7 - 9g) ja Juha Aro.

Osa-aikaisesta erityisopetuksesta vastaavat alakoulussa Johanna Liponkoski ja Lassi Katila sekä yläkoulussa Juha Aro. Opetuksessa keskitytään lähinnä puhe-, lukemis- ja kirjoittamishäiriöihin, mutta tehtäväkenttä on laajempikin. Opettajat kiertävät myös kunnan muissa alakouluissa.

Tukiopetus

Oppilaalla on oikeus tukiopetukseen. Tukiopetusta annetaan pääsääntöisesti koulutuntien ulkopuolella, mutta sitä voidaan antaa myös samanaikaisesti oppituntien aikana.

Läksyparkki

Satunnaisesti tekemättä jääneitä tehtäviä ja läksyjä jäädään tekemään koulupäivän jälkeen läksyparkkiin. Läksyparkissa voi suorittaa myös esim. poissaolojen takia tekemättä jääneitä kokeita. Läksyparkkia valvovat koulunkäynninohjaajat. Läksyparkkiin on ehdottomasti mentävä opettajan määräyksestä (PL 36 § 4 mom.).

Oppilaanohjaus

Oppilaanohjaajana toimii Kai Kerminen. 7. luokalla keskitytään murrosikäisen maailmaan ja sosiaaliseen sopeutumiseen sekä valinnaisainevalintoihin. Yhteishaku eli jatko-opintoihin sijoittuminen on 9. luokan tärkein asia. 

Valinnaisaineita opiskellaan 8. luokalla 7 kurssia ja 9. luokalla 6 kurssia. Koulu voi muuttaa oppilaan valinnan. Jos oppilas haluaa muuttaa tekemäänsä valintaa, hänen on ensin neuvoteltava ao. opettajan ja oppilaanohjaajan kanssa. Sen jälkeen on huoltajan kirjallisesti pyydettävä rehtorilta valinnaisaineen vaihtamista toiseksi.

Oppilaanohjaaja organisoi 8. ja 9. luokilla työharjoittelun oppilaille. Oppilas on ensisijaisesti velvollinen hankkimaan työharjoittelupaikan itse. Koulu maksaa kohtuulliset matkakustannukset.

Kerhotoiminta lv. 2016 - 2017 (päivitetään myöhemmin)

Koulumme yhteydessä toimii monenlaisia kerhoja. Lisätietoja kerhoista saa koulun ilmoitustauluilta ja opettajilta. 
Lukuvuonna 2016 - 2017 koulun omia kerhoja ovat: 

 Kerhon nimi/  ohjaaja Kohderyhmä Lyhyt kuvaus kerhosta Aika
 Bändikerho/     Vanhanen 5. - 9. luokkien oppilaat Bänditoimintaa 5.9. alkaen, useita kerhoja (klo 14.20 - 16.20, tarkemmat ajat  ilmoitetaan erikseen)
 Käden taidot/
 J. Laihinen
 5. - 6. luokkien oppilaat Käden taitoja Ma 19.9. alkaen klo 14.20 - 16.20
 Tiedekerho/       Levanen, Laine 7. - 9. luokkien oppilaat Kemian harrastuksen elvyttäminen Ke 14.9. alkaen klo 14.20 - 15.20 
 Sählykerho/       Virtanen 3. - 6. luokkien oppilaat Salibandyä To 22.9. - 17.11. klo 14.30 - 15.30
 Tukarikerho/     Vanhanen Tukioppilaat Tukioppilaiden ohjaaminen jatkuvaa ohjausta
 Video- ja taidekerho/
 Karttunen
   To 6.10. - 1.12. klo 14.20 - 16